Earth Salutation Āsana Maṇḍala

Prthvi Namaskara Āsana Maṇḍala (Earth Salutation Sequence)

 1. Vajrasana
 2. Urdhva Mukha Vajrasana
 3. Uttanasana
 4. Balasana (Child Pose)
 5. Bhujangasana or Urdvha Mukha Svanasana
 6. Paśchima Uttanasana
 7. Halasana
 8. Upavistha Konasana (Seated Angle)
 9. Setu Bandha Sarvangasana (Dwipada Pitham)
 10. Supta Pavana Muktasana (Apanasana) / Urdhva Prasarita Padasana
 11. Uśtrasana
 12. Balasana
Advertisements